جشنواره تخفیف تمدید شد

دوره مورد نظرتو انتخاب کن

دوره سوخت رسانی ایرانی               قیمت اصلی: 1.890.000تومان       قیمت جشنواره:945.000تومان

دوره سوخت رسانی هیوندای و کیا   قیمت اصلی: 3.000.000تومان       قیمت جشنواره:1.490.000تومان

دوره هیوندای کیا + ایرانی(هردو)   قیمت اصلی:4.890.000تومان     قیمت جشنواره:2.300.000تومان